Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Project Slaap, gevestigd te Vleuten en ingeschreven onder KvK-nummer 82805709, wordt aangeduid als Project Slaap.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan Project Slaap tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. De natuurlijke persoon die deelneemt aan een online cursus of workshop wordt aangeduid als deelnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Project Slaap waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden.
 3. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Project Slaap ingeschakelde derden.
 4. Indien één of meerdere bepaling geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Met acceptatie van het aanbod wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Project Slaap kan niet worden gehouden aan het aanbod indien opdrachtgever kon begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven in het aanbod zijn inclusief btw. Eventuele reiskosten zijn bij het Persoonlijk Traject Compleet niet inbegrepen.
 3. Project Slaap biedt 3 verschillende trajecten aan, met ieder een duur van 14 kalenderdagen. Naast de trajecten biedt Project Slaap eveneens een los consult aan.
 4. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.
 5. Project Slaap heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer zij dit doet binnen 3 kalendermaanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
 6. Het vorige lid is niet van toepassing wanneer de overeenkomst b2b is aangegaan en het een lopende overeenkomst op basis van een pakket betreft. Opdrachtgever komt het recht toe de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment van de tariefverhoging.
 7. Tenzij anders overeengekomen, wordt het gehele bedrag van het traject, een los consult, de online cursus of workshop voorafgaand aan de werkzaamheden in rekening gebracht. Er zal niet met de werkzaamheden worden gestart voordat het gehele bedrag is voldaan.
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 9. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Project Slaap op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

    1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
    2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
    3. Project Slaap zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
    4. Indien opdrachtgever de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
    5. Opdrachtgever dient het daglog vóór het tijdstip zoals overeengekomen bij Project Slaap in te leveren. Indien het daglog na dit tijdstip wordt ingeleverd, kan Project Slaap feedback op diezelfde dag niet garanderen.
    6. Opdrachtgever vrijwaart Project Slaap van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Project Slaap voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Project Slaap komt derhalve enkel een inspanningsverplichting toe.
 2. Opdrachtgever dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever zal alle opdrachten behorende bij een traject, consult, online cursus of workshop naar beste vermogen maken en invullen.
 4. Project Slaap zal opdrachtgever nooit verplichten iets te doen. Opdrachtgever dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken.
 5. Indien opdrachtgever later aanwezig is dan de overeengekomen tijd voor een sessie of los consult, komt deze te vervallen.
 6. Project Slaap is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 7. De dienstverlening van Project Slaap is nadrukkelijk geen vervanging van een medisch traject.
 8. Project Slaap zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuw voorstel gedaan.
 2. Project Slaap is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Project Slaap is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en Project Slaap hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan zij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 4. Indien Project Slaap verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Indien een kind ziek is tijdens (een gedeelte van) het traject, kunnen partijen beslissen het traject eenmalig te verschuiven.
 6. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de volledige werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn afgerond of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 7. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst start en eveneens binnen deze termijn wordt afgerond, geldt dit als toestemming van opdrachtgever om de werkzaamheden binnen de termijn van het wettelijke herroepingsrecht uit te voeren. Opdrachtgever stemt er eveneens nadrukkelijk mee in dat zij afstand doet van het recht op herroeping op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond.
 8. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:
   1. Bij annulering tot 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 20% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
   2. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 35% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
 1. Een losse sessie of consult, al dan niet binnen een traject, kan tot 48 uur voorafgaand aan de sessie of los consult eenmalig kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft het volledige bedrag opeisbaar en vindt geen restitutie plaats.
 3. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door Project Slaap kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 8 Online cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor deelnemer.
 2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De content zal in delen beschikbaar worden gesteld. Bij tussentijdse annulering wordt het te betalen bedrag naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan.
 3. Project Slaap heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Project Slaap komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door deelnemer gewenste resultaat. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
 5. Voor het geven van een cursus maakt Project Slaap gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Project Slaap heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
 7. Project Slaap heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft deelnemer nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 8. Deelnemer krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 9. Deelnemer mag tijdens de online cursus geen screenshots maken.
 10. De geleverde informatie blijft het eigendom van Project Slaap. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 11. Deelnemer mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Project Slaap is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 12. Project Slaap kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft deelnemer geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

Artikel 9 Workshops

 1. Project Slaap heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de data van een workshop. Bij wijzigingen heeft deelnemer het recht te annuleren. Ook heeft deelnemer het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Het aankoopbewijs kan nadrukkelijk niet worden doorverkocht aan een ander.
 3. Tijdens de workshop mogen géén beeld- en geluidsopnames worden gemaakt.
 4. Wanneer een deelnemer hinder vormt voor de groep, kan zij worden uitgesloten van deelname en heeft deelnemer geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Project Slaap gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Project Slaap is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Project Slaap is niet aansprakelijk doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever.
 3. Project Slaap is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen of vertragingen van derden.
 4. Project Slaap is niet aansprakelijk voor complicaties ontstaan tijdens of na een sessie, consult, online cursus of workshop.
 5. Indien Project Slaap is uitgegaan van onjuist doorgegeven informatie door opdrachtgever en hieruit schade ontstaat, komt deze schade voor rekening van opdrachtgever.
 6. Het traject, consult, online cursus of workshop is nadrukkelijk geen vervanging van medisch advies.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 9. In het geval dat Project Slaap schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door Project Slaap aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Project Slaap tegen aanspraken van derden die verband houden met de door Project Slaap geleverde diensten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Project Slaap ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij Project Slaap. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever mag tijdens een sessie, consult, cursus of workshop geen beeld- en geluidsopnames maken.
 3. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Project Slaap een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 14 Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Project Slaap. Project Slaap streeft ernaar om binnen 5 kalenderdagen op de klacht te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin Project Slaap is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.